Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť? 

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.


REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.


II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.


III. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

2. K uplatneniu reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, v ktorom uvediete druh tovaru, kedy bol zakúpený, rozsah vady, dátum a podpis.

3. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu Kuzmányho 21, 963 01 Krupina, prípadne tovar prineste osobne. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte vyplnený reklamačný list a kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

4. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.


IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po 3. oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy.


V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.


VI. Záručná doba

1. Na tovar objednaný v internetovom obchode manum.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu jarka.soucova@gmail.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0908 968 130. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.


VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený v internetovom obchode manum.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Kuzmányho 21, 963 01 Krupina, prípadne doručiť osobne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime na účet najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky.


Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar má známky používania 
  • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom balení
  • tovar textilného charakteru je mechanicky poškodený, má známky používania a nie je v originálnom obale, prípadne je spraný
  • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku 
  • keď to povaha výrobku neumožňuje 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.


Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!